De stuurgroep open plan proces (OPP) heeft een eindadvies opgesteld om vertragingen op de veerverbinding Holwerd- Ameland te verminderen. In de stuurgroep zijn Rijkswaterstaat, de gemeente Ameland en Wagenborg Passagiersdiensten vertegenwoordigd.

Op diverse plekken in het land worden zo nu en dan afwisselende roedelwandelingen voor honden en hun eigenaars georganiseerd! Doel daarvan is vooral het lekker hun gang te laten gaan van de verschillende honden om ongestoord met elkaar te stoeien, grenzen aangeven, leren onder elkaar te zijn etc.

Het broedseizoen van onze nationale vogel de grutto is dramatisch verlopen. Ook in 2016 groeiden er onvoldoende jongen op om het aantal grutto’s in ons land op peil te houden. Dat is bekend gemaakt tijdens de landelijke vogelaarsdag in Ede. De grutto gaat, net als andere weidevogels, hard in aantal achteruit.

De Waddenheli is maandag 28 november officieel gepresenteerd. Dat gebeurde op Vliegbasis Leeuwarden, waar de twee helikopters – waarvan één reserve is – gestationeerd zijn. Regionale Ambulancevoorziening Fryslân is voortaan verantwoordelijk voor het patiëntenvervoer van de Waddeneilanden naar het vasteland.

Steeds meer eilandbewoners dragen bij aan duurzame Waddeneilanden. Doel is volledig zelfvoorzienend worden op gebied van energie en water. Coöperaties op Schiermonnikoog en Ameland onderzoeken de haalbaarheid van het starten van een zonnecollectief. Hiervoor ontvangen zij ruim € 15.000,- subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF). De totale investering bedraagt ruim € 44.000,-

De Holwerterwestpolder is een 250 hectare groot kweldergebied in beheer van It Fryske Gea. In kader van het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd in nauwe samenwerking
met Vogelbescherming Nederland. Zo is voor de wadvogels onder andere de verruiging in de buitendijkse polder aangepakt.

De bodemdaling tussen Ameland en het vasteland is voor het tweede jaar anders en sneller verlopen dan door de NAM voorspeld. De Waddenvereniging vraagt Minister Kamp dringend per brief om zo snel mogelijk in te grijpen bij de gaswinning door NAM onder de Waddenzee.

In eerdere persberichten is aangegeven dat de geplande werkzaamheden aan de Waddenzeedijk ten oosten van de Veerweg pas in januari zouden starten. Het blijkt nu dat de planning ruimte geeft om al eerder te starten.

6vpva.png5sparmanje.jpg1Kienstrabouwbedrijf.jpg4kontour-vastgoed-banner.png2amelanderhistorie.jpg3Huize-Miedema.png7bg-logo1-1.gif

 

Copyright 2016 De Amelander

Design:Webtool4all